Nástavba Podnikání

Kód a název oboru: 64-41-L/51 Podnikání
Charakteristka oboru
     Dvouleté denní nástavbové studium určené absolventům všech oborů s výučním listem.
Zaměření, vyučované předměty
  Obor je ekonomicky zaměřený, studenti se naučí kromě ekonomiky také zejména účetnictví, získají základy marketingu a managementu, seznámí se se základy práva. Výuka účetnictví využívá mj. účetní software Pohoda. Velký důraz je kladen na výuku cizích jazyků. Kromě základní výuky anglického nebo německého jazyka se studenti zdokonalují také v předmětech Konverzace v anglickém (německém) jazyce a Reálie anglicky (německy) mluvících zemí. Studenti také získají základní dovednosti při psaní textu na počítači, kdy se učí psaní všemi deseti prsty v předmětu Písemná a elektronická komunikace. Kromě odborné přípravy je výuka vedena zejména ke zdárnému složení maturitní zkoušky v předmětech  Česká jazyk a literatura, Literární seminář, Čtenářská gramotnost a komunikace, Matematika, Matematická seminář. V odborné přípravě jsou studenti podporováni rovněž v předmětech Informační a komunikační technologie a Hospodářský zeměpis. Stranou nezůstávají ani společenskovědní předměty (Základy společenských věd, Dějepis) ani přírodovědné vzdělávání (Základy přírodních věd). Nelze opomenout ani předmět Tělesná výchova, který nechybí v žádném oboru středních škol.
Přijímací zkoušky
     Přijímací zkoušky jsou písemné z českého jazyka a literatury (pravopisné cvičení,  větný a slovní rozbor, test znalostí z literatury) a z matematiky z rozsahu učiva SOU (1. a 2. ročník a 1. pololetí 3. ročníku)
Ukončení studia
     Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Povinné maturitní předměty jsou český jazyk a literatura, volitelné maturitní předměty jsou matematika a cizí jazyk (německý nebo anglický). Školní část maturitní zkoušky je složena z odborných předmětů (ekonomika, účetnictví). Školní část maturity má ústní a praktickou formu. V praktické části prokazují maturanti své dovednosti v účetnictví klasickou formou i pomocí počítače.
Uplatnění absolventů
     Absolventi se uplatní jako střední ekonomické kádry ve firmách různého zaměření, mají rovněž průpravu pro samostatné podnikání v oboru, ve kterém získali výuční list. Nadaní studenti mohou pokračovat ve studiu na vysokých, popř. vyšších odborných školách.
Další informace vám sdělí
RNDr. Otakar Hofbauer
Otakar.Hofbauer@outlook.cz 
567 112 852
608 196 484
Statutární zástupce    

Hofbauer
V-Card

Ústředna: 567 112 811

Ke stažení
Přihláška k nástavbovému studiu