Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v osmém kole přijímacího řízení do prvních ročníků podle oborů, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2017/2018

V souladu s ustanovením § 60, odst. 16 a § 183, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává SOŠ a SOU Třešť, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů oborů vzdělávání, denní formy vzdělávání, který obsahuje:

  1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem podle oborů;
  2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  3. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

 

1.Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem podle oborů vzdělávání

 

kód
název oboru vzdělávání               registrační číslo uchazeče      výsledek přijímacího řízení

65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby                               2/17/8                                      přijat

75-41-E/01
Pečovatelské služby                                               1/17/8                                       přijat 

33-56-E/01
Truhlářská a čalounická výroba                          3/17/8                                       přijat

                                                    

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
26. září 2017

3. Poučení o právních důsledcích neodevzdání zápisového lístku.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§ 60 a, odst. 6, zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a, odst. 6, zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6, právní účinky rozhodnutí
o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání (§ 60a, odst. 7, zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

 

Třešť 26. 9. 2017

Mgr. Ing. Karel Matějů, v. r.
ředitel SOŠ a SOU Třešť