Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhlásil 1. kolo přijímacího pro školní rok 2018/2019. Současně stanovil v souladu s § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí a předpokládané počty přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání do 1. ročníku od školního roku 2018/2019:

Čtyřleté obory s maturitní zkouškou

obor vzdělání 41-44-M/01 Zahradnictví

obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

 

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle

 • průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu 0 – 60 bodů (průměrný prospěch 1,00 – 60 bodů, průměrný prospěch 4,50 – 0 bodů) 60 bodů
 • výsledku jednotné zkoušky (test z Matematiky a její aplikace a z Českého jazyka a literatury)

Hodnocení testu z Českého jazyka a literatury (ČJL) – max. 50 bodů

Hodnocení testu z Matematiky a její aplikace (M) – max. 50 bodů

 

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 160 bodů.

V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za průměrný prospěch.

Přijato bude maximálně 30 uchazečů v každém oboru s nejvyšším počtem bodů.

Podmínkou přijetí ke studiu oboru 41-44-M/01 Zahradnictví i oboru16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání potvrzená lékařem na přihlášce ke studiu.

Bude-li celkový počet uchazečů, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, menší než deset v každém oboru, může ředitel školy po konzultaci se zřizovatelem rozhodnout o tom, že studium tohoto oboru nebude od 1. 9. 2018 realizováno.

 

Nástavbové studium

Obor vzdělání 64-41-L/51 Podnikání

Hlavní kritéria:

 • Průměrný prospěch v posledních dvou ročnících střední školy (2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku). Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu 0 – 60 bodů (průměrný prospěch 1,00 – 60 bodů, průměrný prospěch 4,50 – 0 bodů) 60 bodů
 • Výsledek jednotné zkoušky (test z Českého jazyka a literatury z Matematiky a její aplikace)
 • Hodnocení testu z Českého jazyka a literatury (ČJL) – 50 bodů
 • Hodnocení testu z matematiky (M) – 50 bodů
 • Bude-li uchazeč z nějakého předmětu neklasifikován 1. pololetí posledního ročníku, bude mu za každý takto neklasifikovaný předmět odečteno 5,00 bodů celkového počtu bodů za prospěch.
 • Nebude-li mít uchazeč v přihlášce ke studiu uveden alespoň jeden cizí jazyk včetně známky, bude mu celkového počtu bodů za prospěch odečteno 20,00 bodů.

Požadované minimum bodů pro úspěšné složení zkoušky je získání 5,00 bodů v dílčích zkouškách (ČJL a M). Nedosažení minimálního počtu bodů i v jedné dílčí zkoušce znamená, že uchazeč nesplnil kritéria pro přijetí ke studiu.

Od 1. 9. 2018 bude realizováno nástavbové studium v oborech vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání. Ke studiu prvního ročníku tohoto oboru vzdělání se od 1. 9. 2018 přijímá v prvním kole přijímacího řízení prvních 27 uchazečů podle celkového pořadí uchazečů v přijímacím řízení.

 

Dodatečná kritéria:

 1. V případě stejného počtu bodů u několika uchazečů rozhoduje součet bodů z písemné zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury (uchazeč s vyšším součtem bodů má přednost)
 2. Pokud součet bodů zmíněný v odstavci 1) Dodatečných kritérií bude u více uchazečů shodný, rozhoduje průměrný prospěch z českého jazyka a literatury a z matematiky na vysvědčeních zmíněných v odstavci 1) Hlavních kritérií (uchazeč s menším průměrným prospěchem má přednost).

Obory s výučním listem H

Podmínky přijetí do oboru H:

 • Řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor
 • Přednost mají uchazeči, kteří chtějí studovat v rámci středního školství svůj první obor.
 • Při přijímání se respektují maximální počty žáků ve třídách a skupinách.

 

Přijato bude maximálně 30 uchazečů v každém z níže uvedených oborů s nejvyšším počtem bodů. Zmíněné obory jsou následující:

65-51-H/01 Kuchař – číšník

29-54-H/01 Cukrář

33-56-H/01 Truhlář

29-56-H/01 Řezník – uzenář

41-52-H/01 Zahradník

Obory s výučním listem E – pracoviště Třešť

Do třídy zřízené podle § 16 školského zákona 561/2004 Sb. bude přijato max. 18 žáků.

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchař, kuchařské práce)

41-52-E/01 Zahradnické práce (ŠVP Květinářské a aranžérské práce)

29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Řeznické a uzenářské práce)

29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrář, cukrářská výroba)

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlář, truhlářská výroba)

75-41-E/01 Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatel/pečovatelka, pečovatelské služby)

36-67-E/01 Zednické práce (ŠVP Zedník, zednické práce)

Obory s výučním listem E – pracoviště Černovice

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchař, kuchařské práce)

29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrář, cukrářská výroba)

75-41-E/01 Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatel/pečovatelka, pečovatelské služby)

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce (ŠVP Malíř a natěrač, malířské a natěračské práce)

36-57-E/01 Zednické práce (ŠVP Zedník, zednické práce)

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlář, truhlářská výroba)

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Čalouník, čalounická výroba)

23-51-E/01 Strojírenské práce (ŠVP Zámečník, zámečnické práce a údržba)

Obory středního vzdělávání bez výučního listu C

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá – dvouletý obor

 

 

 

Přijímací zkoušky u oborů E, C a H se pro školní rok 2018/2019 NEKONAJÍ.

Přihlášky se odevzdávají do 1. 3. 2018.

Podmínky přijetí do oboru E a C:

 • Řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor
 • Přednost mají uchazeči, kteří chtějí studovat v rámci středního školství svůj první obor.
 • Dosažené vzdělání žáka (třída, ve které ukončil školní docházku) nebo je žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (potvrzují školská poradenská zařízení)
 • Při přijímání se respektují maximální počty žáků ve třídách a skupinách.

 

Ve škole a na webových stránkách školy bude dne 22. 4. 2018 zveřejněn seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům bude odesláno písemné rozhodnutí o nepřijetí. Do 10 dnů od zveřejnění tohoto seznamu potvrdí uchazeč svůj zájem o učební obor zasláním zápisového lístku na adresu:

pro pracoviště Třešť

SOŠ a SOU Třešť, K Valše 1251/38, 589 01 Třešť

a

pro pracoviště Černovice

SOŠ a SOU Třešť, pracoviště Černovice, Mariánské náměstí 72, 394 94 Černovice

 

 

 

 

 

 

V Třešti, dne 24. 1. 2018                                                           Mgr. Ing. Karel Matějů, v. r., ředitel školy