Archiv pro rubriku: Projekt OP VK

E-learning OPVK

Logo OPVK

Projekt OPVK (Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost) s názvem:

Další vzdělávání pedagogických pracovníků SOŠ a SOU Třešť zaměřené na rozvoj jejich kompetencí CZ.1.07/1.3.02/04.0001


V rámci tohoto projektu má naše škola akreditován e-learningový kurz, ve kterém je možnost se distančně vzdělávat v ICT a Soft skills. Zájemce o dané distanční vzdělávání zažádá pomocí e-mailu Dana.Slavickova@outlook.cz o přihlašovací údaje do systému, které mu budou vygenerovány a zaslány na uvedený e-mail.

Přihlášení do E-LEARNINGU DVPP

Manuál k e-learningu OPVK

SOŠ a SOU třešť vzdělává své pedagogické pracovníky


logo_OPVK

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť již déle než rok realizuje projekt „Další vzdělávání pedagogických pracovníků SOŠ a SOU Třešť zaměřené na rozvoj jejich kompetencí“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hned po realizování výběrových řízení na dodavatele vzdělávání a na dodavatele techniky se začaly školit první kurzy. Pedagogové absolvovali vybrané kurzy, které byly zaměřeny na zdokonalení znalostí práce s PC a na jejich profesní a osobnostní rozvoj. Během celé realizace projektu měli možnost se vzdělávat v anglickém a německém jazyce.

Pro pedagogické pracovníky byl připravován e-learningový modul, který obsahově souvisí s prezenčními kurzy. Celý připravovaný systém slouží k distančnímu vzdělávání pedagogů a je umístěn na webových stránkách. Počátkem září byla schválena akreditace těchto modulů MŠMT, pedagogičtí pracovníci dostali přístupová jména a hesla a již se začali distančně vzdělávat. Cílem projektu je především rozvoj dalších odborných kompetencí pedagogů, jejich profesní a osobnostní rozvoj, dále zdokonalování se v cizích jazycích a práci na PC, což napomůže zpestřit výuku a celkově zvýšit motivaci pro moderní formy vyučování. Všechny stanovené cíle jsou v průběhu projektu postupně naplňovány. Celý projekt je pro cílovou skupinu vybraných pedagogických pracovníků velmi přínosný, získané informace a dovednosti mohou uplatnit ve své pedagogické praxi, čímž vytvářejí daleko atraktivnější a zajímavější výuku pro své žáky.

Průběh projektu OP VK

Logo OPVK

Na začátku projektu se uskutečnila dvě výběrová řízení. První výběrové řízení bylo na vzdělávací služby a druhé na dodávku techniky. Po úspěšném ukončení obou výběrových řízení a následném podpisu smluv, byly zahájeny první kurzy, do sídla školy byla doručena veškerá technika. Již na konci listopadu proběhly první dva kurzy zaměřené na využívání ICT a to MS PowerPoint I. – práce s prezentacemi pro potřebu výuky na SŠ. V tomto kurzu byly proškoleny dvě skupiny pedagogických pracovníků.

V prosinci proběhlo školení se zaměřením na profesní a osobnostní rozvoj – klíčová aktivita 2, v rámci níž se uskutečnily kurzy Využití týmové práce žáků/studentů ve výuce a Cesty k efektivnější komunikaci mezi pedagogem a žákem/studentem. Leden byl opět zaměřen na ICT – klíčová aktivita 1, v níž se školí informační technologie. Zde se pokračovalo ve vzdělávání MS PowerPointu II. – umění prezentace pro pedagogy SŠ, které bylo zaměřené na složitější nástroje a funkce. V měsíci únoru proběhlo školení na téma Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga a Uplatnění brainstormingu v pedagogické praxi.

Během celého období docházejí pedagogičtí pracovníci jednou týdně na kurzy anglického nebo německého jazyka.

Všechny kurzy, kterých se pedagogičtí pracovníci účastní, jsou realizovány prostřednictvím společnosti TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s, díky těmto školením jsou postupně naplňovány cíle tohoto projektu.

Zahájení projektu OP VK


logo_OPVK

Od 1. září 2011 začala naše škola realizovat projekt v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina s názvem „Další vzdělávání pedagogických pracovníků SOŠ a SOU Třešť zaměřené na rozvoj jejich kompetencí CZ.1.07/1.3.02/04.0001“, který je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu v celkové výši 3 114 987,76 Kč. Cílem tohoto projektu je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků školy ve využívání ICT, což povede k zefektivnění a zpestření výuky, dále k profesnímu a osobnostnímu rozvoji a zlepšení komunikace v cizím jazyce.

Pedagogičtí pracovníci budou navštěvovat prezenční kurzy, které budou probíhat pomocí moderních metod školení založenými na interaktivitě a praktickém nácviku modelových situací vycházejících z jejich praxe. Dále se budou vzdělávat pomocí distančního vzdělávání nebo-li e-learningu, jehož prostřednictvím si pedagogičtí pracovníci osvěží a doplní znalosti a dovednosti získané na prezenčních kurzech. Vlastní vzdělávání zaměstnanců bude zahájeno v listopadu letošního roku a bude probíhat až do prosince 2012. Školení budou zajištěna pomocí jednodenních firemních kurzů, které se budou realizovat v prostorách školy.