Archiv pro rubriku: SROP

SROP – Společný regionální operační program

Logo SROPVznik projektu

V závěru roku 2005 se skupina pedagogických pracovníků zahradnických oborů sešla ke společné poradě, jejímž předmětem jednání byla potřeba vybudování vhodných výukových prostor pro rozvíjející se zahradnické obory na naší škole. Výsledkem byl návrh na vybudování zimní zahrady jako prostoru pro praktickou a teoretickou výuku. Financování takového projektu z investičních položek rozpočtu kraje by nebylo průchodné. Proto jsme vstoupili do pro nás neznámé oblasti financování z fondů Evropské Unie. Projekt „Zimní zahrada – prostor pro teoretickou a praktickou výuku“ vznikl v letech 2006 – 2007. Byl spolufinancován z fondů Evropské unie – Společného regionálního operačního programu (80%), Ministerstva pro místní rozvoj , Kraje Vysočina a SOŠ a SOU Třešť. Celkové náklady na výstavbu zimní zahrady dosáhly výše 3 590 000 Kč. Byla to cesta prubířská, ale s plným pracovním nasazením úzkého kruhu realizačního týmu se vše podařilo a dnes se můžeme podívat na hmatatelný výsledek mnoha hodin společné práce.

Cíle projektu

Realizace stavby a osázení však není konečným cílem projektu. Jeho hlavním úkolem bude pětileté naplňování jeho poslání. Jde především o výuku cílových skupin mládeže, pořádání exkurzí a seminářů, vzdělávání dospělých, rekvalifikace skupin osob se sníženým společenským uplatněním na trhu práce a zvýšení nebo udržení pracovních míst a zaměstnanosti. Vybudování zimní zahrady a její využití pro výukové účely umožní žákům, studentům, odborné i ostatní veřejnosti rozšířit své vědomosti i dovednosti, a tím i zvýšit možnost svého uplatnění na trhu práce. Získají zde praktické informace o výběru, umístění a ošetřování teplomilných rostlin určených pro pěstování v tomto typu zimní zahrady. Využitím prostoru zimní zahrady jako zájmové a relaxační zóny pro výše jmenované skupiny sníží riziko sociálně patologických jevů (uplatnění koníčků – pěstování, poznávání nových druhů rostlin a zájem o jejich pěstování, výchova ke vztahu k přírodě a zodpovědnosti k ní, …).

Jedním z úkolů v horizontu dvou a více let bude také navázání spolupráce s Agronomickou fakultou MZLU Brno v oblasti bakalářského vzdělání oborů zahradnictví, krajinářství a ekologie v našem regionu kraje Vysočina.

Učitelé odborných předmětů, učitelé odborného výcviku i ostatní učitelé budou moci uplatňovat teoretické znalosti a dovednosti z oblasti pěstování teplomilných i jiných rostlin přímo v praxi. Výukový prostor zimní zahrady bude využit i pro zpestření vzdělávání v nezahradnické oblasti.

Při provozu a využívání stavby se počítá s přístupem a vzděláváním zdravotně znevýhodněných skupin obyvatelstva zajištěným bezbariérovým vstupem. Toto také přispěje k vyšší sociální integraci těchto skupin do běžné populace.

Stavba zimní zahrady

V únoru 2006 byla dokončena projektová dokumentace a byl proveden výběr firem, které zhotoví základní stavební práce a hrubou stavbu ocelové konstrukce. Další kroky již záležely pouze na firmách, které byly určeny ke zdárné realizaci. Nejsložitější bylo zhotovení ocelové konstrukce, která byla náročná jak na výrobu, tak i na dokončovanou povrchovou úpravu. Protože bude v zimní zahradě veliká vlhkost, byla zvolena úprava pozinkováním, která zaručuje dlouhodobou ochranu proti korozi. Samotné výkresy neposkytovaly celkový obraz stavby, jak bude po dokončení vypadat, byl zhotoven také 3D model zimní zahrady, a to přesně podle dodaných stavebních plánů. Tak vznikl pro lepší představu i první obraz budoucí zimní zahrady.

  1. etapa samotné realizace projektu začala v září. Nejprve byly vybudovány základy a všechny rozvody vody, elektřiny, topení a kanalizace.
  2. etapa výstavby pokračovala vytvořením tvaru pro umístění zeminy a pro vydláždění zbylého prostoru zimní zahrady.
  3. část výstavby mohla začít po dokonalém vyzrání základů, neboť se na základy připevnily nosné prvky – sloupy konstrukce.

Dále následovala kompletace kovové konstrukce, zastřešení, dokončení elektroinstalace a rozvodů vody a topení, automatické otevírání oken v horní části zimní zahrady a montáž ventilátorů pro rychlou výměnu vzduchu. Součástí regulace tepelného režimu v zahradě je i instalovaná meteorologická stanice. Tímto krokem byla na konci roku 2006 dokončena stavební část zimní zahrady.

Na začátku roku 2007 bylo zahájeno vytápění prostoru zimní zahrady, následoval dovoz rostlin, které byly v dalším období vysazeny podle předem vytvořeného plánu na svá místa, aby se vše esteticky zakomponovalo do prostoru.

Na výběru vybavení zimní zahrady, výběru a umístění rostlin i samotné realizaci vybavení se podílejí žáci zahradnických oborů, zejména žáci druhého ročníku oboru Zahradník/zahradnice, ale i učitelů odborného výcviku a teoretických předmětů. Zimní zahrada bude typem subtropické zimní zahrady, jejíž rostlinné osázení bude realizováno v několika etapách. V první dojde k výsadbě základních druhů rostlin, které budou postupně doplňovány v etapách dalších tak, aby byl sortiment rostlin ucelený a zejména pro žáky zajímavý. Ochrana rostlin by měla být realizována převážně biologickými prostředky.

V zahradě bude umístěno jezírko o objemu cca 600 l a bude postupně osázeno vodními a bahenními rostlinami. V jezírku bude také vodní fauna.

Závlaha volně rostlé zeleně i zeleně mobilní bude z části zajišťována automatickou závlahou a z části ručně pomocí hadice a postřikovače.