Kritéria přijímacího řízení

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhlásil 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Současně stanovil v souladu s § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí a předpokládané počty přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání do 1. ročníku.

Informace pro I. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku SŠ

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ

Přihlášku ke vzdělávání (ke studiu) podává uchazeč nebo jeho zákonný zástupce na tiskopisu, který získá na ZŠ. Tiskopisy přihlášek jsou rovněž k dispozici na webových stránkách nebo si je lze vyzvednout na sekretariátu naší školy.

Vyplněnou a potvrzenou přihlášku je možné zaslat poštou nebo přinést osobně na sekretariát školy.

Termín pro podání přihlášek je do 1. března 2020, resp. do 2. března 2020.

U všech oborů, kromě nástavbového studia (obor podnikání), je nezbytné splnění podmínek zdravotní způsobilosti – přihláška musí být potvrzena od lékaře!

Přijímací zkoušky u oborů E, C a H se pro školní rok 2020/2021 NEKONAJÍ.

 Do oboru vzdělání Podnikání, ukončeného maturitní zkouškou, se v rámci přijímacího řízení konají centrálně zadávané jednotné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury:

 • 1. termín – 14. dubna 2020 (ve škole, kterou uvedl uchazeč v přihlášce jako první v pořadí)
 • 2. termín – 15. dubna 2020 (ve škole, kterou uvedl uchazeč v přihlášce jako druhou v pořadí).

Další informace o jednotných přijímacích zkouškách naleznete na stránkách CERMAT https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019.

Nástavbové studium

Obor vzdělání 64-41-L/51 Podnikání

Hlavní kritéria:

 1. Průměrný prospěch v posledních dvou ročnících střední školy (2. pololetí prvního a druhého ročníku a 1. pololetí třetího ročníku). Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu 0 – 60 bodů (průměrný prospěch 1,00 – 60 bodů, průměrný prospěch 4,33 – 0 bodů) 60 bodů.
 2. Výsledek jednotné zkoušky (test z českého jazyka a literatury, z matematiky a její aplikace).
 3. Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) – 50 bodů.
 4. Hodnocení testu z matematiky (M) – 50 bodů.

Bude-li uchazeč z nějakého předmětu neklasifikován v 1. pololetí posledního ročníku, bude mu za každý, takto neklasifikovaný předmět odečteno 5,00 bodů z celkového počtu bodů za prospěch.

Nebude-li mít uchazeč v přihlášce ke studiu uveden alespoň jeden cizí jazyk včetně známky, bude mu celkového počtu bodů za prospěch odečteno 20,00 bodů.

Požadované minimum bodů pro úspěšné složení zkoušky je získání celkem 20,00 bodů v dílčích zkouškách (ČJL a M). Nedosažení minimálního počtu bodů znamená, že uchazeč nesplnil kritéria pro přijetí ke studiu.

Od 1. 9. 2020 bude realizováno nástavbové studium v oborech vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání. Ke studiu prvního ročníku tohoto oboru vzdělání se od 1. 9. 2020 přijímá v prvním kole přijímacího řízení prvních 27 uchazečů podle celkového pořadí uchazečů v přijímacím řízení.

Dodatečná kritéria:

 1. V případě stejného počtu bodů u několika uchazečů rozhoduje součet bodů z písemné zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury (uchazeč s vyšším součtem bodů má přednost).
 2. Pokud součet bodů zmíněný v odstavci 1. Dodatečných kritérií bude u více uchazečů shodný, rozhoduje průměrný prospěch z českého jazyka a literatury a z matematiky na vysvědčeních zmíněných v odstavci 1. Hlavních kritérií (uchazeč s menším průměrným prospěchem má přednost).

 

Obory s výučním listem H

Podmínky přijetí do oboru H:

 • Ukončená povinná školní docházka.
 • Řádně vyplněná přihláška, včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.
 • Při přijímání se respektují maximální počty žáků ve třídách a skupinách podle příslušné legislativy.

Přijato bude maximálně 30 uchazečů v každém z níže uvedených oborů:

65-51-H/01 Kuchař-číšník
29-54-H/01 Cukrář
33-56-H/01 Truhlář
29-56-H/01 Řezník-uzenář
41-52-H/01 Zahradník

 

Obory s výučním listem E

Podmínky přijetí do oboru E:

 • Řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.
 • Přednost mají uchazeči, kteří chtějí studovat v rámci středního školství svůj první obor.

Do třídy zřízené podle § 16 školského zákona 561/2004 Sb. bude přijato max. 18 žáků.

Seznam oborů pracoviště Třešť

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchař, kuchařské práce)
41-52-E/01 Zahradnické práce (ŠVP Květinářské a aranžérské práce)
29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Řeznické a uzenářské práce)
29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrář, cukrářská výroba)
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlář, truhlářská výroba)
75-41-E/01 Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatel/pečovatelka, pečovatelské služby)

Seznam oborů pracoviště Černovice

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchař, kuchařské práce)
29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrář, cukrářská výroba)
75-41-E/01 Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatel/pečovatelka, pečovatelské služby)
36-57-E/01 Zednické práce (ŠVP Zedník, zednické práce)
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlář, truhlářská výroba)
23-51-E/01 Strojírenské práce (ŠVP Zámečník, zámečnické práce a údržba)

 

Obory středního vzdělávání bez výučního listu C

Podmínky přijetí do oboru C:

 • Řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.
 • Přednost mají uchazeči, kteří chtějí studovat v rámci středního školství svůj první obor.

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá – dvouletý obor

 

VÝSLEDKY

 • Ředitel střední školy ukončí hodnocení jednotné zkoušky do 2 pracovních dnů od zhodnocení CERMATEM pro maturitní obor. Výsledky přijímacího řízení pro učební obory budou zveřejněny dne 22. dubna 2020.
 • Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 • Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jíž je žákem, jiný uchazeč jej může získat od krajského úřadu na základě písemné žádosti.
 • Odevzdáním zápisového lístku potvrdí uchazeč svůj zájem o studium střední školy. Zápisový lístek je třeba odevzdat na střední školu do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výsledku přijímacího řízení (zveřejnění na webu školy).
 • Zápisový lístek nepředkládají uchazeči, kteří jsou přijati do nástavbového studia.
 • Zápisový lístek zašlete na adresu dle vybrané školy:

 

 • pro pracoviště Třešť:
  SOŠ a SOU Třešť
  K Valše 1251/38
  589 01 Třešť

 

 • pro pracoviště Černovice:
  SOŠ a SOU Třešť
  pracoviště Černovice
  Mariánské náměstí 72
  394 94 Černovice

 

V Třešti dne 25. ledna 2020

 

Ing. Mgr. Karel Matějů
ředitel SOŠ a SOU Třešť

Přijímací řízení aktuálně

Kritéria přijímacího řízení 2020/2021

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 60 odst. 1 zákona...

Pro uchazeče – burza škol online

Vážení uchazeči o studium, vážení zákonní zástupci, vzhledem k současnému stavu...

Nabídka učebních a studijních oborů pro školní rok 2021/2022

Nabídka učebních a studijních oborů pro školní rok 2021/2022 Kód...

Výsledky 4. kola přijímacího řízení

Výsledky 4. kola přijímacího řízení

Přihlášky

OU a SOU:
Přihláška ke stažení

Nástavbové studium, obor Podnikání:
Přihláška ke stažení