Kritéria přijímacího řízení

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhlásil 1. kolo přijímacího pro školní rok 2019/2020. Současně stanovil v souladu s § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí a předpokládané počty přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání do 1. ročníku od školního roku 2019/2020:

 

Nástavbové studium

Obor vzdělání 64-41-L/51 Podnikání

Hlavní kritéria:

 • Průměrný prospěch v posledních dvou ročnících střední školy (2. pololetí prvního a druhého ročníku a 1. pololetí třetího ročníku). Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu 0 – 60 bodů (průměrný prospěch 1,00 – 60 bodů, průměrný prospěch 4,33 – 0 bodů) max. 60 bodů
 • Výsledek jednotné zkoušky (test z Českého jazyka a literatury z Matematiky a její aplikace)
 • Hodnocení testu z Českého jazyka a literatury (ČJL) – max. 50 bodů
 • Hodnocení testu z matematiky (M) – max. 50 bodů

Bude-li uchazeč z nějakého předmětu neklasifikován 1. pololetí posledního ročníku, bude mu za každý takto neklasifikovaný předmět odečteno 5,00 bodů celkového počtu bodů za prospěch.

Nebude-li mít uchazeč v přihlášce ke studiu uveden alespoň jeden cizí jazyk včetně známky, bude mu celkového počtu bodů za prospěch odečteno 20,00 bodů.

Požadované minimum bodů pro úspěšné složení zkoušky je získání celkem 20,00 bodů v dílčích zkouškách (ČJL a M). Nedosažení minimálního počtu bodů znamená, že uchazeč nesplnil kritéria pro přijetí ke studiu.

Od 1. 9. 2019 bude realizováno nástavbové studium v oborech vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání. Ke studiu prvního ročníku tohoto oboru vzdělání se od 1. 9. 2019 přijímá v prvním kole přijímacího řízení prvních 20 uchazečů podle celkového pořadí uchazečů v přijímacím řízení.

Dodatečná kritéria:

 1. V případě stejného počtu bodů u několika uchazečů rozhoduje součet bodů z písemné zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury (uchazeč s vyšším součtem bodů má přednost)
 2. Pokud součet bodů zmíněný v odstavci 1) Dodatečných kritérií bude u více uchazečů shodný, rozhoduje průměrný prospěch z českého jazyka a literatury a z matematiky na vysvědčeních zmíněných v odstavci 1) Hlavních kritérií (uchazeč s menším průměrným prospěchem má přednost).

 

Obory s výučním listem H

Podmínky přijetí do oboru H:

 • Ukončená povinná školní docházka
 • Řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor
 • Při přijímání se respektují maximální počty žáků ve třídách a skupinách podle příslušné legislativy.

Přijato bude maximálně 30 uchazečů v každém z níže uvedených oborů:

65-51-H/01 Kuchař-číšník
29-54-H/01 Cukrář
33-56-H/01 Truhlář
29-56-H/01 Řezník-uzenář
41-52-H/01 Zahradník

 

Obory s výučním listem E

Do třídy zřízené podle § 16 školského zákona 561/2004 Sb. bude přijato max. 18 žáků.

Seznam oborů pracoviště Třešť

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchař, kuchařské práce)
41-52-E/01 Zahradnické práce (ŠVP Květinářské a aranžérské práce)
29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Řeznické a uzenářské práce)
29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrář, cukrářská výroba)
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlář, truhlářská výroba)
75-41-E/01 Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatel/pečovatelka, pečovatelské služby)

Seznam oborů pracoviště Černovice

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchař, kuchařské práce)
29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrář, cukrářská výroba)
75-41-E/01 Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatel/pečovatelka, pečovatelské služby)
36-57-E/01 Malířské a natěračské práce (ŠVP Malíř a natěrač, malířské a natěračské práce)
36-57-E/01 Zednické práce (ŠVP Zedník, zednické práce)
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlář, truhlářská výroba)
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Čalouník, čalounická výroba)
23-51-E/01 Strojírenské práce (ŠVP Zámečník, zámečnické práce a údržba)

 

Obory středního vzdělávání bez výučního listu C

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá – dvouletý obor

 

Přijímací zkoušky u oborů E, C a H se pro školní rok 2019/2020 NEKONAJÍ.

Přihlášky se odevzdávají do 1. 3. 2019.

Podmínky přijetí do oboru E a C:

 • Řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor
 • Přednost mají uchazeči, kteří chtějí studovat v rámci středního školství svůj první obor.
 • Dosažené vzdělání žáka (třída, ve které ukončil povinnou školní docházku) nebo je žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (potvrzují školská poradenská zařízení).
 • Při přijímání se respektují maximální počty žáků ve třídách a skupinách podle příslušné legislativy.

 

Dne 22. dubna 2019 zveřejníme seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení. Nepřijatým uchazečům bude odesláno písemné rozhodnutí o nepřijetí. Do 10 pracovních dnů od zveřejnění tohoto seznamu potvrdí uchazeč svůj zájem o učební obor zasláním zápisového lístku na adresu:

pro pracoviště Třešť:
SOŠ a SOU Třešť
K Valše 1251/38
589 01 Třešť

pro pracoviště Černovice:
SOŠ a SOU Třešť
pracoviště Černovice
Mariánské náměstí 72
394 94 Černovice

 

V Třešti dne 25. ledna 2019

Přijímací řízení aktuálně

Informace o přijímání žáků pro školní rok 2020/2021

SOŠ a SOU Třešť zveřejnilo informace o přijímání žáků na nadcházející...

Vyhlášení 6. kola přijímacího řízení

Vyhlašujeme šesté kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020....

Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení

Vyhlašujeme páté kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020....

4. kolo přijímacího řízení: přijatí uchazeči

30Ve čtvrtém kole přijímacího řízení byli přijati ke studiu...

Přihlášky