Provozní řád školní jídelny

Vnitřní řád

Školní jídelny SOŠ a SOU Třešť

 Adresa: Školní jídelna SOŠ a SOU Třešť, K Valše 38, 589 01 Třešť (dále jen „školní jídelna“)

Telefon: 567 112 811

Vedení:

vedoucí školní jídelny:
vedoucí kuchařka:
pedagogický dozor:
p. Sedmíková Jana
p. Krásná Klaudie
dle rozvrhu služeb

I. Zásady provozu

Provoz školní jídelny se řídí především vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění (dále jen „107/2005 Sb.) zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění, hygienickými předpisy a bezpečnostními předpisy.

Předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

 II. Provoz školní jídelny

Školní jídelna je otevřena od pondělí do pátku v době:

Snídaně
Obědy
Večeře
06:00 –  07:15 hod.
10:30 –  13:30 hod.
05:30 – 06:00 hod.

Při příležitosti různých akcí školy lze obvyklou dobu výdeje obědů dohodnout i jinak.

Do školní jídelny je povolen přístup jen těm strávníkům, kteří mají platnou čipovou kartu nebo stravenku. Čipové karty žáků, studentů a cizích strávníků platí po celou dobu školní docházky /stravování/. Cena jedné čipové karty je 100,– Kč včetně DPH.

Ztrátu čipu je strávník povinen okamžitě hlásit v kanceláři školní jídelny. Školní jídelna neručí za škody vzniklé použitím čipu třetí osobou.

Obědy se bez čipové karty, nebo stravenky nevydávají. Pouze ve výjimečných případech (pokud strávník zapomene čipovou kartu) je mu vydán náhradní lístek, který odevzdá přímo u výdejního okénka – nepoškozený. Tento náhradní lístek lze vydat pouze 3x za sebou, jinak je strávník povinen zakoupit náhradní čipovou kartu.

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., je žákovi a studentovi poskytováno školní stravování v době školního vyučování. Strava se žákům a studentům mimo školní jídelnu nevydává. Výdej oběda do jídlonosičů povolí vedoucí jídelny v případě, má-li se zabezpečit stravování nemocného žáka nebo studenta v první den jeho onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit.  Do skleněných nádob se strava nevydává. V dalších dnech nemoci je možné stravu odebírat, ale za plnou hodnotu poskytnutého jídla 67,- Kč včetně provozní a mzdové režie.

III. Výše stravného

Výše stravného je určena předpisem ředitelky školní jídelny, v základních kategoriích činí:

Ubytované děti celodenní strava:
Děti jenom oběd:
Cizí strávníci:
72,- Kč
27,- Kč
67,- Kč


IV. Platba stravného

Stravné se platí bezhotovostně povolením (příkazem) k inkasu na účet školní jídelny: 862638460267/0100, fakturou (pro cizí strávníky) převodním příkazem z vlastního účtu. Při nastavení příkazu k inkasu je variabilní symbol vždy rodné číslo dítěte (píše se bez lomítka). Při platbě faktury přes převodní příkaz je variabilní symbol číslo faktury a konstantní symbol 308.

Stravné placené z účtu je prováděno 1x měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci a předáno k proplacení za skutečně odebrané obědy k 20. následujícího měsíce příslušnému peněžnímu ústavu. Pokud stravné není uhrazeno v tomto termínu, je strávníkovi zablokována čipová karta od dalšího stravovacího dne. Faktury pro cizí strávníky jsou vystavovány k poslednímu dni v měsíci se 14 denní splatností.

Stravné je také možno platit v hotovosti v kanceláři školní jídelny předem na jeden měsíc.

Provozní doba kanceláře:

Pondělí:
Úterý:
6:00 – 12:00 hod.
6:00 – 11:30 hod.

Odhlášené obědy se převádí do příštího měsíce, kde se automaticky odečítají.

 V. Přihlášky ke stravování

 Podávají se osobně v kanceláři školní jídelny denně opět alespoň jeden den před zahájením stravování.

Strávník má však nárok na oběd, jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda (v případě placení v hotovosti).

Jakmile je nový strávník zaveden do systému stravování a jemu přidělena čipová karta, nastaveno povolení k inkasu má automaticky nastaveny obědy na celý měsíc dokud nedojde ze strany strávníka k ukončení stravování odhláškou – blokací. Každý strávník může mít nastaveny stravovací zvyklosti = může se stravovat jen některé dny v týdnu.

VI. Jídelní lístek

 Jídelníček je vyvěšen na nástěnkách ve školní jídelně se čtrnáctidenním předstihem. Pro strávníky vlastnící čipovou kartu je k dispozici objednací box umístěný v hale školy, nebo si mohou strávníci objednat jídlo přes internet vždy na další den do 12.00 hodin.

Strávníci mají možnost vybrat si každý den ze dvou druhů hlavních jídel. Každý pokrm se skládá z polévky, která je stejná pro oba druhy jídla, hlavního jídla, jedné skleničky nápoje a přílohy (moučník, ovoce, tyčinka, mléčné výrobky, kompot) podle jídelníčku.

VII. Objednávky obědů a změny objednávek

 Školní jídelna vaří denně dva druhy jídel.  Pokud chce někdo změnu, objedná si vždy den dopředu vložením čipu (stravovací karty) do čtecího zařízení umístěného v hale a potvrzením příslušného čísla oběda, nebo přes internet (přístupový kód dostane v kanceláři ŠJ.

VIII. Odhlašování strany

Strávníci mají možnost odhlašovat stravu po internetu stejně jako objednávat (stejný postup). Každý strávník při koupi čipové karty dostane k dispozici instrukce s návodem, jak postupovat při objednávání a odhlašování stravy.

Odhláška nebo změna stravy na následující den musí být uskutečněna nejpozději do 14:00 hodin předcházejícího dne. Odhlásit oběd lze také telefonicky ještě ten den do osmé hodiny ráno. Noví strávníci si mohou příslušné instrukce vyzvednout v kanceláři školní jídelny.

IX. Ukončení stravování

 Při ukončení stravování ve školní jídelně je nutné vrátit čipovou kartu, čímž se automaticky zablokuje objednávání obědů pro daného strávníka. Při ukončení stravování je potřeba vyplnit odhlášku strávníka a tu následně předat do kanceláře školní jídelny. Pokud chce strávník přerušit stravování na určitou dobu /dlouhodobá nemoc, pobyt v cizině/, musí nastalou skutečnost oznámit v kanceláři školní jídelny, aby došlo k zablokování strávníka, jinak bude mít stále nastaveny obědy.

X. Chování ve školní jídelně

V prostoru školní jídelny se všichni strávníci řídí tímto vnitřním řádem ŠJ.

V prostorách školní jídelny se strávníci chovají tak, aby vždy dodržovali zásady slušného společenského chování a aby nedošlo k úrazu. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde v prostorách školní jídelny, musí strávník neprodleně nahlásit pedagogickému dozoru nebo vedoucí ŠJ.

Police a věšáky ve vestibulu slouží výhradně na ukládání svršků a věcí související s vyučováním. Police a věšáky neslouží k ukládání cenných věcí. Za ztrátu těchto věcí školní jídelna zodpovídá pouze v případě, že je strávník po dobu oběda uložil v kanceláři školní jídelny (trezor).

XI. Vyúčtování na konci školního roku (k 30. 6.)

 Bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi:

  • převést zůstatek na vlastní konto,
  •  vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu do 30. 6. v kanceláři ŠJ.

                    XII. Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

Během prázdnin nevaří školní jídelna pro žáky. Žáci a studenti jsou automaticky odhlášeni. O přesných termínech budou s předstihem žáci a studenti informováni na nástěnce u vchodu do školní jídelny. Pokud jsou žáci a studenti na škole v přírodě, výletě nebo na jiné školní akci, musí si oběd předem odhlásit sami, nebo prostřednictvím školy. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Během všech prázdnin se vaří pro ostatní strávníky, kdy výdejní doba je zkrácena:

od 11.00 hod – 13.00 hodin.

Během letních prázdnin může být školní jídelna mimo provoz na jeden až dva týdny z technických důvodů (malování, úklid, opravy zařízení, rekonstrukce). Termín této uzávěrky bude včas všem oznámen na nástěnce školní jídelny.

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři školní jídelny s vedoucí p. Janou Sedmíkovou.

XII. Závěrečná ustanovení

 Tento vnitřní řád ŠJ nabývá platnost ode dne 1. 9. 2014 a účinnosti od 2. 9. 2014

S tímto vnitřním řádem byli seznámeni všichni pracovníci 28. 8. 2014. Žáci byli seznámeni v třídnických hodinách 1. 9. 2014. Rodiče se mohou seznámit s tímto řádem prostřednictvím webových stránek.

V Třešti dne 31. 8. 2014

Mgr. František Pospíchal, v. r.
ředitel školy