Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Název

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť

2. Důvod a způsob založení

Historie školy

Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost střední školy. Organizace dále zajišťuje navazující sociální zázemí včetně činnosti zařízení školního stravování, poskytování stravování zaměstnancům škol a školských zařízení a činnosti domova mládeže a internátu, pořádání vzdělávacích akcí a provozování sportovišť a sportovních zařízení, provoz zařízení sloužících praktické výuce a realizace produktů praktické výuky. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku.

Zřizovací listina vydaná Krajským úřadem Kraje Vysočina – schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č.045/05/01/ZK ze dne 18.9.2001.

Důvodem založení SOŠ a SOU Třešť je zajišťování výchovy a vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

3. Organizační struktura

Organizační schéma (dokument ve formátu PDF)
Vedení
Učitelé
Provozní pracovníci

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
K Valše 1251/38, 589 01 Třešť
(Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Třešť, číslo účtu 29638-681/0100)

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
K Valše 1251/38, 589 01 Třešť
(Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Třešť, číslo účtu 29638-681/0100)

4.3 Úřední hodiny

Pondělí  10:00 – 14:00 hod.
Úterý  10:00 – 14:00 hod.
Středa  9:00 – 15:00 hod.
Čtvrtek  10:00 – 14:00 hod.
Pátek  10:00 – 13:00 hod.

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 567 112 811 (ústředna)
pevná linka: 567 224 941 (ředitel)
pevná linka: 567 224 942 (sekretariát)
Vedení
Učitelé
Provozní pracovníci

 4.5 Adresa internetové stránky

oficiální: http://www.sskola-trest.cz (oficiální stránky školy)

4.6 Elektronické adresy

oficiální: sskola@outlook.cz (kontaktní e-mail)
oficiální: Otakar.Hofbauer@outlook.cz
Vedení
Učitelé
Provozní pracovníci

4.7 Identifikátor datové schránky

7nat4m2

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 29638-681, kód banky: 0100

6. IČ

48461636

7. DIČ

CZ48461636

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina (zdroj: datový sklad Kraje Vysočina)
Organizační řád (zdroj: datový sklad Kraje Vysočina)
Výroční zpráva – školní rok 2011/2012 (dokument ve formátu PDF)
Výroční zpráva – školní rok 2012/2013 (dokument ve formátu PDF)
Výroční zpráva – školní rok 2013/2014 (dokument ve formátu PDF)
Výroční zpráva – školní rok 2014/2015 (dokument ve formátu PDF)
Výroční zpráva – školní rok 2015/2016 (dokument ve formátu PDF)
Výroční zpráva – školní rok 2016/2017 (dokument ve formátu PDF)

8.2 Rozpočet

Finanční plán (zdroj: datový sklad Kraje Vysočina)
Rozvaha (zdroj: datový sklad Kraje Vysočina)
Výsledovka (zdroj: datový sklad Kraje Vysočina)

9. Žádosti o informace

Poskytování informací podle čl. 8 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. Informace lze vyžádat faxem (+420 567 112 850) popř. elektronickou poštou na e-mailové adrese: Dana.Slavickova@outlook.cz  nebo osobně na sekretariátu školy – K Valše 38, Třešť.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o poskytnutí informací a další podání doručené poštou přijímá na podatelně školy pracovnice Dana Slavíčková. Po jejích zaevidování je neprodleně předá řediteli školy podle čl. 8 odst.2. Žádosti doručené osobně, elektronickou poštou, faxem, nebo na jiných nosičích dat přijímá ředitel školy v ředitelně na adrese – K Valše 38, Třešť.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místně příslušnému krajskému úřadu, prostřednictvím ředitele školy a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v čl. 11 odst. 4.

12. Formuláře

Přihláška k dennímu studiu (dokument ve formátu PDF)
Přihláška k dennímu nástavbovému studiu (dokument ve formátu PDF)
Přihláška k ubytování (dokument ve formátu PDF)

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.
Portál veřejné správy

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákony
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č.500/2004 Sb.

Směrnice
Směrnice č. 32 k poskytování informací  (dokument ve formátu PDF)
formulář žádosti o sdělení informací – fyzické osoby (dokument ve formátu PDF)
formulář žádosti o sdělení informací – právnické osoby (dokument ve formátu PDF)
Směrnice č. 35 k ochraně osobních údajů  (dokument ve formátu PDF)

Kompletní sumář dokumentů je k dispozici u ředitele školy a jeho statutárního zástupce.

14.2 Vydané právní předpisy

Školní řád (dokument ve formátu PDF)
Vnitřní řád Domova mládeže a internátu (dokument ve formátu PDF)

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 (dokument ve formátu PDF)
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013 (dokument ve formátu PDF)
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 (dokument ve formátu PDF)
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011 (dokument ve formátu PDF)
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010 (dokument ve formátu PDF)

18. Rozpočet organizace

Rozpočet je dostupný online na této adrese.