Back

Kritéria pro přijímání žáků pro školní rok 2022/2023

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhlásil 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. Současně stanovil v souladu s § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí a předpokládané počty přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání do 1. ročníku.

Informace pro I. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku SŠ

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ

Přihlášku ke vzdělávání (ke studiu) podává uchazeč nebo jeho zákonný zástupce na tiskopisu, který získá na ZŠ. Tiskopisy přihlášek jsou rovněž k dispozici na webových stránkách školy nebo si je lze vyzvednout na sekretariátu SOŠ, SOU a ZŠ Třešť. Dostupné jsou i na webu MŠMT.

Vyplněnou a potvrzenou přihlášku je možné zaslat poštou  nebo přinést osobně na sekretariát školy.

Termín pro podání přihlášek je do 1. března 2022.

U všech oborů, kromě nástavbového studia (obor Podnikání), je nezbytné splnění podmínek zdravotní způsobilosti – přihláška musí být potvrzena od lékaře!

Přijímací zkoušky u oborů E, C a H se pro školní rok 2022/2023 NEKONAJÍ.

Do oboru vzdělání Podnikání, ukončeného maturitní zkouškou, se v rámci přijímacího řízení konají jednotné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury:

 • 1. řádný termín: 12. dubna 2022
 • 2. řádný termín: 13. dubna 2022
 • 1. náhradní termín: 10. května 2022
 • 2. náhradní termín: 11. května 2022

Nástavbové studium

Obor vzdělání 64-41-L/51 Podnikání

Od 1. 9. 2022 bude realizováno nástavbové studium v oborech vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání. Ke studiu prvního ročníku tohoto oboru vzdělání se od 1. 9. 2022 přijímá v prvním kole přijímacího řízení prvních 24 uchazečů podle celkového pořadí uchazečů v přijímacím řízení.

Hlavní kritéria:

 1. Průměrný prospěch v jednotlivých ročnících střední školy (2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí třetího ročníku). Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu 0 – max 60 bodů (průměrný prospěch 1,00 – 60 bodů, průměrný prospěch 4,33 – 0 bodů)
 2. Výsledek jednotné přijímací zkoušky (test z Českého jazyka a literatury z Matematiky a její aplikace), v případě dalších kol půjde o výsledek ze školní přijímací zkoušky.
  • Hodnocení testu z Českého jazyka a literatury (ČJL) – max 50 bodů.
  • Hodnocení testu z matematiky (M) – max 50 bodů.
 3. Bude-li uchazeč z nějakého předmětu neklasifikován, bude mu za každý takto neklasifikovaný předmět odečteno 5,00 bodů z celkového počtu bodů za prospěch. Nebude-li mít uchazeč v přihlášce ke studiu uveden alespoň jeden cizí jazyk včetně známky, bude mu z celkového počtu bodů za prospěch odečteno 20,00 bodů.

Pro přijetí uchazeče je stanoven:
minimální počet 20 bodů celkem z jednotné (případně školní) přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky dohromady.

Dodatečná kritéria:

V případě stejného počtu bodů u několika uchazečů rozhoduje součet bodů z jednotné (školní) přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury (uchazeč s vyšším součtem bodů má přednost).

 

Obory s výučním listem H

Podmínky přijetí do oboru H:

 • Ukončená povinná školní docházka.
 • Řádně vyplněná přihláška, včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.
 • Při přijímání se respektují maximální počty žáků ve třídách a skupinách podle příslušné legislativy.
 • V případě překročení kapacity daného oboru budou rozhodovat následující kritéria v tomto pořadí:
  • Přednost mají uchazeči, kteří budou studovat svůj první obor.
  • Přednost má žák, který je za všechny dokládaná období (prospěch v 8. třídě a první pololetí 9. třídy) klasifikován ze všech předmětů a zároveň není hodnocen z žádného předmětu stupněm nedostatečný.
  • Průměrný prospěch za všechna dokládaná období.

Přijato bude max. 25 uchazečů v každém z níže uvedených oborů:

65-51-H/01 Kuchař-číšník
29-54-H/01 Cukrář
33-56-H/01 Truhlář
29-56-H/01 Řezník-uzenář
41-52-H/01 Zahradník

 

Obory s výučním listem E

Podmínky přijetí do oboru E:

 • Řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.
 • Při překročení kapacity daného oboru budou rozhodovat následující kritéria v tomto pořadí:
  • Přednost mají uchazeči, kteří chtějí studovat v rámci středního školství svůj první obor.
  • Přednost mají uchazeči, kteří mají speciální vzdělávací potřeby – dokládají doporučením ze školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum).
  • Přednost má žák, který je za všechna dokládaná období (prospěch v 8. třídě a v prvním pololetí 9. třídy) klasifikován ze všech předmětů a zároveň není hodnocen z žádného předmětu stupněm nedostatečný.

Přijato bude maximálně 14 uchazečů v každém z níže uvedených oborů na jednotlivá pracoviště.

V případě zřízení třídy podle § 16 školského zákona 561/2004 Sb. bude do této třídy přijato max. 18 žáků na základě Doporučení školního poradenského zařízení.

Seznam oborů pracoviště Třešť

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Stravovací a ubytovací služby)
41-52-E/01 Zahradnické práce (ŠVP Zahradnické práce)
29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Potravinářská výroba, zaměření řeznické a uzenářské práce)
29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Potravinářská výroba, zaměření cukrářské práce)
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlářská a čalounická výroba)
75-41-E/01 Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatelské služby)

Seznam oborů pracoviště Černovice

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchař, kuchařské práce)
29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrář, cukrářská výroba)
75-41-E/01 Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatel/pečovatelka, pečovatelské služby)
36-57-E/01 Zednické práce (ŠVP Zedník, zednické práce)
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlář, truhlářská výroba)
23-51-E/01 Strojírenské práce (ŠVP Zámečník, zámečnické práce a údržba)

 

Obory středního vzdělávání bez výučního listu C

Podmínky přijetí do oboru C:

 • Řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.
 • Přednost mají uchazeči, kteří chtějí studovat v rámci středního školství svůj první obor.

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá – dvouletý obor
78-60-C/01 Praktická škola jednoletá – jednoletý obor

V případě zřízení třídy podle § 16 školského zákona 561/2004 Sb. bude do této třídy přijato max. 18 žáků na základě „Doporučení školního poradenského zařízení“.

 

Výsledky

 • Výsledky přijímacího řízení pro maturitní obory budou zveřejněny 2. května 2022.
 • Výsledky přijímacího řízení pro učební obory budou zveřejněny 22. dubna 2022.
 • Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

 

Zápisový lístek

 • Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jíž je žákem, jiný uchazeč jej může získat od příslušného krajského úřadu školského odboru na základě písemné žádosti.
 • Odevzdáním zápisového lístku potvrdí uchazeč svůj zájem o studium střední školy. Zápisový lístek je třeba odevzdat na střední školu do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výsledku přijímacího řízení (zveřejnění na webu školy).
 • Zápisový lístek nepředkládají uchazeči, kteří jsou přijati do nástavbového studia.
 • Zápisový lístek zašlete na adresu dle vybrané školy:

 

 • pro pracoviště Třešť:
  SOŠ, SOU a ZŠ Třešť
  K Valše 1251/38
  589 01 Třešť

 

 • pro pracoviště Černovice:
  SOŠ, SOU a ZŠ Třešť
  pracoviště Černovice
  Mariánské náměstí 72
  394 94 Černovice

 

 • pro pracoviště Černovice – ZŠ a PrŠ:
  SOŠ, SOU a ZŠ Třešť
  pracoviště Černovice
  Dobešovská 1
  394 94 Černovice

 

Ing. Mgr. Karel Matějů
ředitel SOŠ, SOU a ZŠ Třešť

Přijímací řízení aktuálně

Nabídka učebních a studijních oborů pro školní rok 2023/2024

Nabídka učebních a studijních oborů pro školní rok 2023/2024   Kód a název oboru Počet přijímaných žáků Délka studia Výstup 29-54-H/01 Cukrář ·         ŠVP Cukrář 25 3 Výuční list 65-51-H/01 Kuchař-číšník ŠVP Kuchař-číšník 25 3 Výuční list 29-56-H/01 Řezník-uzenář ŠVP Řezník-uzenář 25 …

Vyhlášení výsledků 5. kola přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů o studium v 5. kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 29-51-E/01 Potravinářská výroba – cukrářské práce 75-41-E/01 Pečovatelské služby (do 3. ročníku) T/200/22/5   T/199/22/5 Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Přijatý uchazeč je povinen do 10 pracovních dnů od …

Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Kód oboru Název oboru Počet volných míst Poznámka 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 1   33-56-E/01 Truhlářské a čalounické práce 2   29-51-E/01 Potravinářská výroba – řeznické a uzenářské práce 2 pouze pro žáky se SVP a doporučením ŠPZ na umístění do speciální třídy dle …

Vyhlášení výsledků 4. kola přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů o studium ve 4. kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 65-51-H/01Kuchař – číšník 65-51-E/01Stravovací a ubytovací služby 33-56-E/01Truhlářské práce T/196/22/4  T/198/22/4 T/197/22/4 Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Přijatý uchazeč je povinen do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků …

Přihlášky

OU a SOU:
Přihláška ke stažení

Nástavbové studium, obor Podnikání:
Přihláška ke stažení