Kritéria pro přijímání žáků pro školní rok 2021/2022

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhlásil 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Současně stanovil v souladu s § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí a předpokládané počty přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání do 1. ročníku.

Informace pro I. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku SŠ

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ

Přihlášku ke vzdělávání (ke studiu) podává uchazeč nebo jeho zákonný zástupce na tiskopisu, který získá na ZŠ. Tiskopisy přihlášek jsou rovněž k dispozici na webových stránkách nebo si je lze vyzvednout na sekretariátu SOŠ, SOU a ZŠ Třešť.

Vyplněnou a potvrzenou přihlášku je možné zaslat poštou nebo přinést osobně na sekretariát školy.

Termín pro podání přihlášek je do 1. března 2021.

U všech oborů, kromě nástavbového studia (obor podnikání), je nezbytné splnění podmínek zdravotní způsobilosti – přihláška musí být potvrzena od lékaře!

Přijímací zkoušky u oborů E, C a H se pro školní rok 2021/2022 NEKONAJÍ.

Do oboru vzdělání Podnikání, ukončeného maturitní zkouškou, se v rámci přijímacího řízení konají pouze školní přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury:

 • Řádný termín 14. dubna 2021
 • Náhradní termín 15. dubna 2021

V případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší nebo roven než ředitelem vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělání, může ředitel školy rozhodnout o jejich nekonání. Informaci o nekonání školní přijímací zkoušky zveřejní škola na svých webových stránkách nejpozději 8. 3. 2021.

Nástavbové studium

Obor vzdělání 64-41-L/51 Podnikání

Od 1. 9. 2021 bude realizováno nástavbové studium v oborech vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání. Ke studiu prvního ročníku tohoto oboru vzdělání se od 1. 9. 2020 přijímá v prvním kole přijímacího řízení prvních 27 uchazečů podle celkového pořadí uchazečů v přijímacím řízení.

Hlavní kritéria:

 1. Průměrný prospěch v posledních dvou ročnících střední školy (2. pololetí prvního ročníku, 1. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí třetího ročníku). Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu 0 – 60 bodů (průměrný prospěch 1,00 – 60 bodů, průměrný prospěch 4,33 – 0 bodů) max. 60 bodů.
 2. Výsledek školní přijímací zkoušky (test z Českého jazyka a literatury z Matematiky a její aplikace).
 3. Hodnocení testu z Českého jazyka a literatury (ČJL) – max. 50 bodů.
 4. Hodnocení testu z matematiky (M) – max. 50 bodů. Bude-li uchazeč z nějakého předmětu neklasifikován, bude mu za každý, takto neklasifikovaný předmět odečteno 5,00 bodů z celkového počtu bodů za prospěch. Nebude-li mít uchazeč v přihlášce ke studiu uveden alespoň jeden cizí jazyk včetně známky, bude mu celkového počtu bodů za prospěch odečteno 20,00 bodů.

Pro přijetí uchazeče je stanoven:

 1. minimální počet 20 bodů celkem ze školní přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky v případě, že se školní přijímací zkouška bude konat,
 2. minimální počet bodů není stanoven v případě, že se školní přijímací zkouška konat nebude.

Dodatečná kritéria:

 1. V případě stejného počtu bodů u několika uchazečů rozhoduje součet bodů ze školní přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury (uchazeč s vyšším součtem bodů má přednost) v případě, že se školní přijímací zkouška koná.
 2. V případě, že se školní přijímací zkouška nekoná z důvodu nižšího počtu uchazečů než je plánovaný počet přijímaných žáků, rozhoduje o pořadí uchazečů v případě dosažení stejného počtu bodů za prospěch dosažený průměr ze známek z předmětů matematika a český jazyk a literatura za všechny tři období zmíněné v odstavci 1. Hlavních kritérií (uchazeč s menším průměrným prospěchem má přednost)

 

Obory s výučním listem H

Podmínky přijetí do oboru H:

 • Ukončená povinná školní docházka.
 • Řádně vyplněná přihláška, včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.
 • Při přijímání se respektují maximální počty žáků ve třídách a skupinách podle příslušné legislativy.

Přijato bude max. 25 uchazečů v každém z níže uvedených oborů:

65-51-H/01 Kuchař-číšník
29-54-H/01 Cukrář
33-56-H/01 Truhlář
29-56-H/01 Řezník-uzenář
41-52-H/01 Zahradník

 

Obory s výučním listem E

Podmínky přijetí do oboru E:

 • Řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.
 • Přednost mají uchazeči, kteří chtějí studovat v rámci středního školství svůj první obor.

V případě zřízení třídy podle § 16 školského zákona 561/2004 Sb. bude do této třídy přijato max. 18 žáků na základě Doporučení školního poradenského zařízení.

Seznam oborů pracoviště Třešť

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchař, kuchařské práce)
41-52-E/01 Zahradnické práce (ŠVP Květinářské a aranžérské práce)
29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Řeznické a uzenářské práce)
29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrář, cukrářská výroba)
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlář, truhlářská výroba)
75-41-E/01 Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatel/pečovatelka, pečovatelské služby)

Seznam oborů pracoviště Černovice

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchař, kuchařské práce)
29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrář, cukrářská výroba)
75-41-E/01 Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatel/pečovatelka, pečovatelské služby)
36-57-E/01 Zednické práce (ŠVP Zedník, zednické práce)
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlář, truhlářská výroba)
23-51-E/01 Strojírenské práce (ŠVP Zámečník, zámečnické práce a údržba)

 

Obory středního vzdělávání bez výučního listu C

Podmínky přijetí do oboru C:

 • Řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.
 • Přednost mají uchazeči, kteří chtějí studovat v rámci středního školství svůj první obor.

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá – dvouletý obor
78-60-C/01 Praktická škola jednoletá – jednoletý obor

V případě zřízení třídy podle § 16 školského zákona 561/2004 Sb. bude do této třídy přijato max. 18 žáků na základě „Doporučení školního poradenského zařízení“.

 

Výsledky

 • Výsledky přijímacího řízení pro maturitní obory budou zveřejněny 28. dubna 2021.
 • Výsledky přijímacího řízení pro učební obory budou zveřejněny dne 22. dubna 2021.
 • Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

 

Zápisový lístek

 • Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jíž je žákem, jiný uchazeč jej může získat od krajského úřadu na základě písemné žádosti.
 • Odevzdáním zápisového lístku potvrdí uchazeč svůj zájem o studium střední školy. Zápisový lístek je třeba odevzdat na střední školu do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výsledku přijímacího řízení (zveřejnění na webu školy).
 • Zápisový lístek nepředkládají uchazeči, kteří jsou přijati do nástavbového studia.
 • Zápisový lístek zašlete na adresu dle vybrané školy:

 

 • pro pracoviště Třešť:
  SOŠ a SOU Třešť
  K Valše 1251/38
  589 01 Třešť

 

 • pro pracoviště Černovice:
  SOŠ a SOU Třešť
  pracoviště Černovice
  Mariánské náměstí 72
  394 94 Černovice

Podrobné informace o způsobu vyplnění přihlášky jsou k dispozici pod tímto odkazem.

V Třešti dne 20. ledna 2021

 

Ing. Mgr. Karel Matějů
ředitel SOŠ, SOU a ZŠ Třešť

Přijímací řízení aktuálně

Marie Čejková
07/06/2021

2. kolo přijímacího řízení

Do 30. 6. 2021 mohou uchazeči podávat přihlášky do 2. kola přijímacího řízení. Rozhodnutí bude vydáno 30. 6. 2021 a zápisové lístky bude třeba doručit nejpozději na adresu školy do 16. 7. 2021. Doručit můžete osobně nebo zaslat poštou. Přehled volných míst H obory Kód oboru      …

Marie Čejková
19/05/2021

Seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2021/2022 – 1. kolo

Seznam přijatých uchazečů – E a H obory: Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení Přijatým uchazečům nebude zasíláno rozhodnutí o přijetí, do 10 pracovních dnů (nejpozději do 2. 6. 2021) musí do školy odevzdat vyplněný zápisový lístek (poslat poštou nebo osobně donést na sekretariát školy) (Pracovní …

Marie Čejková
21/04/2021

PRO UCHAZEČE: Změna termínu vyhlášení výsledků příjímacího řízení

Vážení uchazeči o studium na naší škole, vzhledem k současné epidemiologické situaci dle nařízení MŠMT máme povinnost zveřejnit výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. 5. 2021. V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat. (608 196 484; marie.cejkova@outlook.cz) Děkujeme za trpělivost.

Marie Čejková
08/03/2021

Školní přijímací zkoušky – nástavbové studium

Na základě počtu přijatých přihlášek na obor 64-41-L/51 Podnikání rozhodl ředitel školy o nekonání školní přijímací zkoušky. Uchazeči budou přijati pouze na základě prospěchu.

Přihlášky

OU a SOU:
Přihláška ke stažení

Nástavbové studium, obor Podnikání:
Přihláška ke stažení