Back

Přihlašování žáků na střední školy v roce 2024

Informace ohledně podávání přihlášek a tiskopisy ke stažení jsou uvedeny na následujících webových stránkách: Přihlášky na střední školu v roce 2024

Kritéria pro přijímání žáků pro školní rok 2024/2025 – 1. kolo přijímacího řízení

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2024/2025 stanovuje školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhláška č. 422/2023 Sb., kterou jsou stanoveny podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Další informace a tiskopisy naleznete na http://www.prihlaskynastredni.cz/.

Podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení

V 1. kole přijímacího řízení je možné podat maximálně 3 přihlášky. Na přihlášce musí uchazeč závazně zvolit pořadí škol (případně oborů na jedné škole) podle svých priorit.

Přihlášky můžete podat v termínu od 1. února 2024 do 20. února 2024 a to:

 1. Elektronicky prostřednictvím systému DIPSY (s ověřenou elektronickou identitou – eGovermentu, bankovní identitou, prostřednictvím datové schránky). Vstup do systému je z aplikace Přihlášky na střední.
 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou v on-line systému DIPSY a zasláním na každou z vybraných škol.
 3. Na vytištěném formuláři v papírové podobě se všemi přílohami a zasláním na každou z vybraných škol.

Počty přijímaných uchazečů v 1. kole a kritéria pro přijetí na jednotlivé obory:

Kritéria pro obory nástavbového studia 64-41-L/51 Podnikání 

Do oboru vzdělání  64-41-l/51 Podnikání, ukončeného maturitní zkouškou, se v rámci přijímacího řízení konají jednotné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury:

 • 1. řádný termín             12. dubna 2024                    (náhradní termín – 29. 4. 2024)
 • 2. řádný termín             15. dubna 2024                    (náhradní termín – 30. 4. 2024)

Ke studiu prvního ročníku tohoto oboru vzdělání se od 1. 9. 2024 přijímá v prvním kole přijímacího řízení prvních 18 uchazečů podle celkového pořadí uchazečů v přijímacím řízení.

Hlavní kritéria:

 1. Průměrný prospěch v jednotlivých ročnících střední školy (2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí třetího ročníku). Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu 0 – max 60 bodů (průměrný prospěch 1,00 – 60 bodů, průměrný prospěch 3,01 a více – 0 bodů, z jednotlivých pololetí bude vypočítán průměr, který bude zaokrouhlen na 2 desetinná  místa dle matematických pravidel a dle přílohy budou k prospěchu přiděleny body)
 2. Výsledek jednotné přijímací zkoušky (test z Českého jazyka a literatury z Matematiky a její aplikace)
  • Hodnocení testu z Českého jazyka a literatury (ČJL) – max 50 bodů.
  • Hodnocení testu z Matematiky (M) – max 50 bodů.

Bude-li uchazeč z nějakého předmětu neklasifikován, bude mu za každý takto neklasifikovaný předmět odečteno 5,00 bodů z celkového počtu bodů za prospěch.

Nebude-li mít uchazeč v přihlášce ke studiu uveden alespoň jeden cizí jazyk včetně známky, bude mu z celkového počtu bodů za prospěch odečteno 10,00 bodů.

Pro přijetí uchazeče je stanoven:

 • minimální počet 20 bodů celkem z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky dohromady

 Dodatečná kritéria

Dodatečná kritéria budou použita v případě stejného počtu bodů v následujícím pořadí:

 • V případě stejného počtu bodů u několika uchazečů rozhoduje součet bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury (uchazeč s vyšším součtem bodů má přednost).
 • V případě stejného počtu bodů u několika uchazečů rozhoduje počet bodů získaných z jednotné přijímací zkoušky z matematiky (uchazeč s dosaženým vyšším počtem bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky bude mít přednost).
 • klasifikace z předmětu Matematika v 1. pololetí 3. ročníku (přednost bude mít žák s lepším výsledkem klasifikace)

Požadované přílohy:

 • Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání – hodnocení prospěchu za 2. pololetí 1. a 2. ročníku učebního oboru a za 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru, uchazeč dokládá potvrzený formulář „Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání“ nebo skeny jednotlivých výročních vysvědčení z daných ročníků.
 • Výuční list – uchazeč, který v dané chvíli dokončuje poslední ročník učebního oboru předloží výuční list nejpozději v den nástupu do školy.

 

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium učebních oborů skupiny H

 1. Termín pro podání přihlášky: od 1. do 20. února 2024.
 2. Přijímací zkoušky pro přijetí ke studiu se nekonají.
 3. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku.
 4. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.
 5. Hlavním kritériem pro stanovení pořadí žáků při přijímacím řízení je průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ  a je seřazen sestupně.
 6. V případě rovnosti hlavního kritéria se použijí dodatečná kritéria a to v následujícím pořadí:
  • nižší průměrný prospěch za sledovaná pololetí z předmětu matematika za všechna sledovaná období
  • nižší průměrný prospěch za sledovaná pololetí z předmětu český jazyk za všechna sledovaná období.

Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu je zdravotní způsobilost pro zvolený obor.

Požadované přílohy:

 • Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
 • Vyjádření školského poradenského zařízení (pouze u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami – pokud má uchazeč k dispozici)

Počet přijímaných žáků na obory typu H:

Kód oboruNázev oboruPočet přijímaných uchazečů
65-51-H/01Kuchař číšník14
29-54-H/01Cukrář16
41-52-H/01Zahradník14
29-56-H/01Řezník uzenář8
33-56-H/01Truhlář8

 

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium učebních oborů skupiny E

DŮLEŽITÉ!!!

Při vyplňování přihlášky na níže uvedené obory typu E prostřednictví systému DIPSY je nutno vybrat lokalitu pracoviště (pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 nebo pracoviště Černovice, Mariánské náměstí 72).

 Termín pro podání přihlášky: od 1. do 20. února 2024.

 1. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.
 2. Přijímací zkoušky pro přijetí ke studiu se nekonají.
 3. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky.
 4. Hlavním kritériem pro stanovení pořadí žáků při přijímacím řízení je průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a za 1. pololetí posledního ročníku a je seřazen sestupně.
 5. V případě rovnosti hlavního kritéria se použijí dodatečná kritéria a to v následujícím pořadí:
 1. nižší průměrný prospěch za sledovaná období z  předmětu matematika
 2. nižší průměrný prospěch za sledovaná období z předmětu český jazyk.
 1. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu je zdravotní způsobilost pro zvolený obor.

 

Počet přijímaných žáků na obory typu E: pracoviště Třešť, K Valše 1251/38

Kód oboruNázev oboruPočet přijímaných uchazečů
65-51-E/01Stravovací a ubytovací služby14
29-51-H/01Potravinářská výroba – zaměření cukrář, cukrářské práce14
29-51-H/01Potravinářská výroba – zaměření řeznické a uzenářské práce14
41-52-E/01Zahradnické práce14
75-41-E/01Pečovatelské služby7
33-56-E/01Truhlářská a čalounická výroba7

Počet přijímaných žáků na obory typu E: pracoviště Černovice, Mariánské náměstí

Kód oboruNázev oboruPočet přijímaných uchazečů
65-51-E/01Stravovací a ubytovací služby14
29-51-H/01Potravinářská výroba – zaměření cukrář, cukrářské práce14
75-41-E/01Pečovatelské služby8
33-56-E/01Truhlářská a čalounická výroba8
23-51-E/01Strojírenské práce8
36-67-E/01Zednické práce8

Přílohy

 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
 • Vyjádření školského poradenského zařízení (pouze u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami – pokud má uchazeč k dispozici)

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium učebních oborů skupiny C – praktická škola

DŮLEŽITÉ!!!

Při vyplňování přihlášky na obor Praktická škola dvouletá prostřednictví systému DIPSY je nutno vybrat lokalitu pracoviště  (pracoviště Černovice, Mariánské náměstí 72, nebo pracoviště Černovice, Dobešova 1).

 1. Termín pro podání přihlášky: od 1. do 20. února 2024.
 2. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.
 3. Přijímací zkoušky pro přijetí ke studiu se nekonají.
 4. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky.
 5. Hlavním kritériem pro stanovení pořadí žáků při přijímacím řízení je průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a za 1. pololetí posledního ročníku a je seřazen sestupně
 6. V případě rovnosti hlavního kritéria se použijí dodatečná kritéria a to v následujícím pořadí:
  • nižší průměrný prospěch za sledovaná období z předmětu matematika a český jazyk . V případě, že se ani jeden z předmětu nevyučuje, posuzuje se průměrný prospěch z předmětu rozumová výchova
  • nižší průměrný prospěch za sledovaná období z předmětu pracovní výchova
 7. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu je zdravotní způsobilost pro zvolený obor.

Počet přijímaných žáků na obory typu C: pracoviště Černovice – Mariánské náměstí

Kód oboruNázev oboruPočet přijímaných uchazečů
78-62-C/02Praktická škola dvouletá6

Počet přijímaných žáků na obory typu C: pracoviště Černovice, Dobešovská

Kód oboruNázev oboruPočet přijímaných uchazečů
78-62-C/02Praktická škola dvouletá4
78-62-C/01Praktická škola jednoletá6

Přílohy

 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
 • Vyjádření školského poradenského zařízení

 

VÝSLEDKY

 • Výsledky o přijetí/nepřijetí škola zveřejní 15. května 2024. Své výsledky uvidí uchazeč  pod přiděleným registračním číslem buď v elektronickém systému DIPSY, anebo na veřejně dostupném místě školy (webové stránky a na  úřední desce v hlavní budově školy).
 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od rozhodnutí.

Schváleno 22 . 1. 2024

 

Mgr. Ing. Karel Matějů, ředitel školy   v. r.

Příloha – Přepočet bodů za prospěch pro obor 64-41-L/51 Podnikání

Průměrný prospěch za sledovaná pololetíPočet získaných bodů za prospěch
oddo
1,001,1060
1,111,2057
1,211,3054
1,311,4051
1,411,5048
1,511,6045
1,611,7042
1,711,8039
1,811,9036
1,912,0033
2,012,1030
2,112,2027
2,212,3024
2,312,4021
2,412,5018
2,512,6015
2,612,7012
2,712,809
2,812,906
2,913,003
3,01a více0

Přijímací řízení aktuálně

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

SOŠ, SOU a ZŠ Třešť vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro následující obory. Přihlášky do 2. kola lze podávat od 21. 5. do 24. 5. 2024. Výsledky 2. kolo budou zveřejněny dne 21. 6. 2024. Přihlášky se podávají obdobnou formou jako v 1. kole, tzn. přes sytém DIPSY, popř. papírovou formou. Učební obory typu …

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledkové listiny přijímacího řízení dle jednotlivých oborů 64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium) Podnikání_výsledková listina.pdf 65-51-H/01 – Kuchař číšník Kuchař číšník_výsledková listina.pdf 29-54-H/01 Cukrář Cukrář_výsledková listina.pdf 29-56-H/01 Řezník uzenář Řezník uzenář_výsledková listina.pdf 41-52-H/01 Zahradník Zahradník_výsledková listina.pdf 33-56-H/01 Truhlář Truhlář_výsledková listina.pdf 65-51-E/01 Stravovací …

Vyhlášení výsledků 4. kola přijímacího řízení

Přijatí uchazeči – obory typu E 75-541-E/01 Pečovatelské služby T/174/23/4 Přijatí uchazeči – obory typu H 65-51-H/01 Kuchař – číšník 29-56-H/01 Řezník uzenář T/179/23/4 T/180/23/4 T/181/23/4 T/176/23/4 T/178/23/4 SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM OBORU 65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK 4. KOLO PŘIJÍMACÍHO …

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhlásil 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024. Současně stanovil v souladu s § …

Přihlášky

OU a SOU:
Přihláška ke stažení

Nástavbové studium, obor Podnikání:
Přihláška ke stažení